مهمانپذیر ایده آل اردبیل ، اولین مهمانپذیر سه ستاره ممتاز اردبیل می باشد و با قرار گرفتن در مرکز شهر ، امکان دسترسی به تمام مناطق گردشگری اردبیل و همچنین امکانات رفاهی را برای مسافرین عزیز فراهم می نماید .
آدرس مهمانپذیر ایده آل در نقشه نمایش داده شده است .

مهمانپذیر ایده آل اردبیل ، اولین مهمانپذیر سه ستاره ممتاز اردبیل می باشد و با قرار گرفتن در مرکز شهر ، امکان دسترسی به تمام مناطق گردشگری اردبیل و همچنین امکانات رفاهی را برای مسافرین عزیز فراهم می نماید .
آدرس مهمانپذیر ایده آل در نقشه نمایش داده شده است .